PRIVACYVERKLARING van Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw

Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  • Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
  • Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dit brengt met zich mee dat
:

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn;
- wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via ons emailadres HetSpel@telenet.be.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

- Van onze ‘effectieve (actieve) leden’ bewaren en verwerken wij: naam en voornaam / adres / e-mailadres / telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel) / geboortedatum.
- Van ‘sympathisanten (publiek)’ bewaren en verwerken wijnaam en voornaam / e-mailadres / adres (indien opgegeven bij reservatie).

Waartoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- ​Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van onze leden.
- Het plannen van toneelproducties en het contacteren van en communiceren met effectieve (actieve) leden en sympathisanten (publiek) om te kunnen deelnemen aan de voorstellingen/activiteiten van Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw.
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor producties en activiteiten (events) die niet verbonden zijn aan een toneelproductie.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor wettelijke doeleinden en de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden: het verzekeren van onze ‘effectieve (actieve) leden’ via Opendoek vzw. 
Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het lidmaatschap voor wat betreft onze ‘effectieve (actieve) leden’.

Voor onze sympathisanten (publiek) is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de e-mailadressen opslaan (bestand voor de uitnodigingen) tot de uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische acties ondernomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, onder meer maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende schikkingen getroffen;

De Raad van bestuur van Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw kan kennis nemen van uw gegevens maar is gehouden aan de geheimhouding daarvan. De gegevens zullen echter alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn.

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Bij gebruik van de persoonsgegevens worden deze telkens geanonimiseerd.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens

- U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
- U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
- U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
- U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.- 
- U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar open formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming of via ticketaankoop hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken.
De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Om uw rechten uit te oefenen kan u contact met ons nemen via HetSpel@telenet.be of via de contactpagina op deze website.

Wijziging privacyverklaring

Toneelkring Het Spel Oud-Heverlee vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 30 juli 2018.